Algemene voorwaarden


Vital Orange Netherlands B.V.


Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het complete aanbod van artikelen op de site van Vital Orange Netherlands B.V. zoals vermeld op www.vitalorange.com en op alle met Vital Orange Netherlands B.V. aangegane overeenkomsten.


1.2 Naast de algemene voorwaarden kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Deze gelden alleen als ze nadrukkelijk overeengekomen zijn. Als tussen de algemene voorwaarden en de aanvullende voorwaarden verschillen bestaan dan gelden de bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven de algemene voorwaarden, tenzij anders is bepaald.


1.3 Van de algemene voorwaarden kan alleen worden afgeweken als dit schriftelijk is overeengekomen. In dit geval blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden geheel van kracht.


1.4 Eventuele algemene voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Vital Orange Netherlands B.V. is ingestemd.


1.5 De website van Vital Orange Netherlands B.V. richt zich op de Nederlandse markt.


1.6 Onder “klant” wordt verstaan: iedere bezoeker van de internetsite en elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een contract/aankoop, van welke aard dan ook, met Vital Orange Netherlands B.V. is aangegaan of zal aangaan.


1.7 Door het gebruik van de internetsite van Vital Orange Netherlands B.V. en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant de algemene voorwaarden.


1.8 Vital Orange Netherlands B.V. is bevoegd om derden in te schakelen bij de uitvoering van een overeenkomst met de klant.


Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomsten

2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven zullen worden aangemerkt als een uitnodiging aan klanten tot het doen van een aankoop. Vital Orange Netherlands B.V. is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en duidelijk is vastgelegd. Als de klant gebruik wil maken van de uitnodiging tot het doen van een aankoop dan leidt dit alleen tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in Artikel 2 is voldaan.


2.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.


2.3 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van drie (3) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.


2.4 Een aankoop van de klant als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden: – de klant heeft precies aangegeven welk product en/of dienst hij wil ontvangen; – in het geval dat door Vital Orange Netherlands B.V. een op naam gestelde offerte is uitgebracht moet deze door de klant bevestigd en door Vital Orange Netherlands B.V. retour ontvangen zijn – de klant heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe bestemde invulscherm van de internetsite en het ingevulde bestelformulier is aan Vital Orange Netherlands B.V. via elektronische weg verzonden en door Vital Orange Netherlands B.V. ontvangen.


2.5 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging per email is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres. Deze overeenkomst kan door Vital Orange Netherlands B.V. herroepen worden in geval de klant niet aan de algemene voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal Vital Orange Netherlands B.V. dit aan de klant meedelen binnen tien dagen na de ontvangst van de bestelling.


2.6 De klant en Vital Orange Netherlands B.V. komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in Artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Vital Orange Netherlands B.V. gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs. 


2.7 Indien de klant voortijdig de aangegane overeenkomst wenst te ontbinden, dan zijn de reeds gemaakte onkosten voor transport van het bestelde artikel naar de klant te allen tijde voor de klant. Tevens is de klant na 7 werkdagen 10% van de totale hoofdsom (inclusief btw, exclusief verzendkosten) aan administratiekosten verschuldigd. Hiervoor verkrijgt de klant een nota welke binnen 14 dagen betaald dient te worden.


2.8 Bij een levertijd langer dan drie weken heeft de klant het recht de bestelling te annuleren. Aan deze annulering zijn geen kosten verbonden.


Artikel 3. Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Mocht de klant op de afgesproken levertijd niet aanwezig zijn dan zijn de bezorgkosten van de tweede aanbieding voor de klant. In dit geval is de klant tevens gehouden de verzendkosten van zowel de eerste als de tweede aanbieding te voldoen. Voor verzending naar landen buiten Nederland geldt dat er een toeslag op de verzendkosten komt bij artikelen waarbij op de website van Vital Orange Netherlands B.V. vermeld wordt dat ze gratis verzonden worden.


3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.


3.3 De klant is de prijs verschuldigd die Vital Orange Netherlands B.V. in haar bevestiging conform Artikel 2.5 van de algemene voorwaarden aan hem heeft meegedeeld. Duidelijke fouten in de prijsopgave kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Vital Orange Netherlands B.V. worden gecorrigeerd. 


3.4 Als de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan de klant de bestelling annuleren dan wel de overkomst ontbinden binnen tien dagen na mededeling van de prijsverhoging door Vital Orange Netherlands B.V.


Artikel 4. Betaling

4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald nm. via Ideal en via creditcard.


4.2 Alle (buiten)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Vital Orange Netherlands B.V. heeft moeten maken als gevolg van het niet nakomen door de klant van de (betalings)verplichtingen, komen ten laste van de klant.


4.3 In geval van niet-tijdige betaling is Vital Orange Netherlands B.V. bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de klant de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen.


Artikel 5. Levering en leveringstijd

5.1 Na de bestelling vindt er binnen 24 uur bevestiging via e-mail plaats aan de klant met melding van prijs en bestelnummer.


5.2 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Vital Orange Netherlands B.V. ernaar om bestellingen die voor 16.00 uur ’s middags op een werkdag zijn geplaatst binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst van de betaling te leveren. De uiterste leveringstermijn is drie weken na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van vooruitbetalingen waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn drie weken is na ontvangst van de betaling.


5.3 Bij een levertijd langer dan drie weken heeft de klant het recht de bestelling te annuleren. Na de derde week neemt Vital Orange Netherlands B.V. hierover contact op met de klant. Vital Orange Netherlands B.V. kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.


5.4 Als een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer leverbaar is. Vital Orange Netherlands B.V. streeft ernaar vertragingen binnen drie werkdagen telefonisch of per email aan de klant te melden.


5.5 Leveringen vinden plaats op het door de klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres op een vooraf met de klant overeengekomen tijdstip.


5.6 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de klant. 


Artikel 6. Annuleren, retourneren en ruilen

6.1 Indien de klant voortijdig de aangegane overeenkomst wenst te ontbinden, dan zijn de reeds gemaakte onkosten voor transport van het bestelde artikel naar de klant te allen tijde voor de klant. Tevens is de klant na 7 werkdagen 10% van de totale hoofdsom (inclusief btw, exclusief verzendkosten) aan administratiekosten verschuldigd met een minimumbedrag van euro 3,95. Hiervoor verkrijgt de klant een nota welke binnen 14 dagen betaald dient te worden.


6.2 Bij een levertijd langer dan drie weken heeft de klant het recht de bestelling te annuleren. Aan deze annulering zijn geen kosten verbonden.


6.3 De klant kan producten aan Vital Orange Netherlands B.V.-uiterlijk 2 weken na levering in een ongebruikte, gesloten/gesealde/onbeschadigde en originele verpakking, retourneren met volledig terugbetaling van het aankoopbedrag voorzien van opgaaf van reden. Verzendkosten zijn voor rekening van de klant.


6.4 De klant kan binnen 1 week na levering een artikel dat defect is ontvangen, retourneren met volledig terugbetaling van het aankoopbedrag. Eventuele verzendkosten zijn voor rekening van Vital Orange Netherlands B.V., mits hetgeen versturen onder rembours betreft en mits de verzending via TPG-Post geschiedt. De klant dient de kosten van de retournering in de eerste instantie te betalen, waarna terugbetaling van deze kosten zal plaatsvinden.


6.5 Terugbetaling in geval van retournering, van zowel het aankoopbedrag als de kosten van de retournering, vindt plaats binnen tien werkdagen na ontvangst van het retour gestuurde artikel.


6.6 Retourneren en ruilen is uitsluitend mogelijk onder overlegging van de originele factuur.


6.7 Ruilen/retour sturen van geopende producten/verpakkingen is i.v.m. hygiëne niet mogelijk! 


Artikel 7. Garantie en aansprakelijkheid

7.1 Voor door Vital Orange Netherlands B.V. geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. Vital Orange Netherlands B.V. vervult gedurende een dergelijke garantieperiode uitsluitend een loketfunctie. Bij defecten zijn de eventuele verzendkosten naar Vital Orange Netherlands B.V. voor rekening van de klant. De verzendkosten naar de klant van het nieuwe artikel zijn voor rekening van Vital Orange Netherlands B.V.


7.2 Vital Orange Netherlands B.V. is nooit verplicht tot betaling van schadevergoeding, in welke vorm dan ook, aan de klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Vital Orange Netherlands B.V. Vital Orange Netherlands B.V. is nooit aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.


7.3 Indien Vital Orange B.V, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.


7.4 Er kan geen sprake zijn van garantie als de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: – als er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, als de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt; – als gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik; – als beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.


7.5 De klant is verplicht Vital Orange Netherlands B.V. te vrijwaren voor enige aanspraak die derden in verband met de uitvoering van de overeenkomst tegen Vital Orange Netherlands B.V. mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de klant dienen te komen.


7.6 Het is mogelijk dat Vital Orange Netherlands B.V. op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Vital Orange Netherlands B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt. 


Artikel 8. Overmacht

8.1 In geval van overmacht is Vital Orange Netherlands B.V. niet verplicht haar verplichtingen jegens de klant na te komen. De verplichting wordt opgeschort voor de duur van de overmacht.


8.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Ook wordt onder overmacht verstaan: storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite. 


Artikel 9. Intellectuele eigendom

9.1 De klant erkent uitdrukkelijk dat alle intellectuele eigendomsrechten van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Vital Orange Netherlands B.V., haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.


9.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan: octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom) rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.


9.3 Het is de klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen inbegrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Vital Orange Netherlands B.V., haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.


Artikel 10. Persoonsgegevens

10.1 Vital Orange Netherlands B.V. zal de gegevens van de klant uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De gegevens zullen alleen gebruikt worden voor het tot stand laten komen van een overeenkomst en zullen onder geen beding aan derden verstrekt worden.


10.2 De klant kan de aan Vital Orange Netherlands B.V. verstrekte gegevens te allen tijde opvragen, wijzigen en/of inzien.


10.3 De registratie van de persoonsgegevens is beveiligd door versleuteling van de gegevens middels encryptie met SSL.


10.4 Vital Orange Netherlands B.V. neemt de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

 

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


11.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.


11.3 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van Vital Orange Netherlands B.V. of overeenkomsten gesloten met Vital Orange Netherlands B.V. worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Haarlem, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.


Artikel 12. Diversen

12.1 Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze algemene voorwaarden te zenden aan Vital Orange B.V, Lichtfabriekplein 1, 2031 TE Haarlem, of naar het e-mailadres zoals het staat aangegeven op de internetsite (via contact).


12.2 Vital Orange Netherlands B.V. streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails binnen een werkdag te beantwoorden.


12.3 Vital Orange Netherlands B.V. is niet aansprakelijk in de breedste zin des woord. Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw en onder voorbehoud van prijswijzigingen. Vital Orange Netherlands B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61983926 te Amsterdam. Vital Orange Netherlands B.V. behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. Gebruik van deze site betekent dat u onze algemene voorwaarden accepteert.


12.4 Wij vragen u tijdens het bestelproces goed het adres te controleren, hierop moet u ook een akkoord geven. Mocht uw adres niet kloppen en hierdoor uw bestelling niet ontvangen dan kunt u ons hier niet voor aansprakelijk stellen. 


Artikel 13. Auteursrechten  

13.1 De inhoud en de afbeeldingen van de Vital Orange Netherlands B.V. zijn volledig eigendom van Vital Orange Netherlands B.V. Het logo is een trademark van Vital Orange International B.V.onder Nederlands recht, waar voor het gebruik daarvan toestemming is verleend aan Vital Orange Netherlands B.V. Kopiëren, reproduceren of publicatie van een gedeelte van de website is niet toegestaan tenzij schriftelijke toestemming is verleend.


13.2 Materiaal op de website is volledig eigendom van de Vital Orange Netherlands B.V. Derden mogen materiaal op geen wijze downloaden voor commerciële doeleinden. Het is niet toegestaan materiaal van de website te downloaden om vervolgens aanspraak te maken op auteursrecht van het materiaal.


13.3 Vital Orange Netherlands B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het resultaat van de testen en van de informatie op deze website. Elke vorm van gebruik van de informatie op deze website is volledig op eigen risico.


13.4 De informatie op deze website bevat op generlei wijze medisch advies of instructies die toelaten een diagnose te stellen of een medische behandeling te starten of te begeleiden. Indien er vragen zijn omtrent een bepaalde diagnose of behandeling, of in het algemeen omtrent klachten, van jezelf of van derden, dan dient steeds een arts of een andere gekwalificeerde hulpverlener geconsulteerd te worden.
Vital Orange

Partner netwerk

Partner portal


Contact

Maak gebruik van onze live chat!

Telefoon: 085-0600 775

Email: info@vitalorange.com
Copyright Vital Orange 2021.