Disclaimer


Voor de volledige definities en specificaties van de algemene voorwaarden wordt verwezen naar de website bij de Algemene Voorwaarden. Tevens worden deze op telefonisch verzoek of verzoek per e-mail kosteloos opgestuurd naar de aanvrager. 


Vital Orange Netherlands B.V. is bevoegd om ter uitvoering van hetgeen overeengekomen is derden in te schakelen. Het wijzigen of annuleren van een aanvraag is niet meer mogelijk indien de verrichting reeds is aangevangen of materiaal voor de uitvoering van de verrichtingen reeds is verstrekt aan derden. 


Vital Orange Netherlands B.V. blijft volledig eigenaar van het door haar verstrekte resultaat met inachtneming van de wettelijke regels aangaande privacy van de aanvrager c.q. de gegevens die op de aanvraag zijn ingevuld.


De aanvrager is verplicht de gebruiksaanwijzing inzake de afname, behandeling en verzending van het monstermateriaal strikt in acht te nemen.


Voor het geval de afnemer/aanvrager voor het gebruik door Vital Orange Netherlands B.V. geleverde zaak aantoonbaar schade lijdt, is Vital Orange Netherlands B.V. verplicht maatregelen te nemen teneinde de schade zoveel mogelijk te beperken.


Vital Orange Netherlands B.V. is slechts aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van opzet of grove nalatigheid harerzijds.


Vital Orange Netherlands B.V. is niet gehouden tot schadeloosstelling voor enig andere schade dan schade aan personen of zaken.


Vital Orange Netherlands B.V. is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van Vital Orange Netherlands B.V. -uit welke hoofde ook- beperkt tot het bedrag van de nettoprijs van het product. Voldoening aan deze bepaling geldt als enige en de volledige schadevergoeding. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is Vital Orange Netherlands B.V. nimmer gehouden tot schadevergoeding die meer bedraagt dan het verzekerde bedrag voor zover de schade gedekt wordt door een door Vital Orange Netherlands B.V. gesloten verzekering. De afnemer/aanvrager vrijwaart Vital Orange Netherlands B.V. voor alle aanspraken van derden in verband met het gebruik van door Vital Orange Netherlands B.V. geleverde producten en of verleende diensten.


Door dit artikel wordt de wettelijke aansprakelijkheid van Vital Orange Netherlands B.V. ingevolge dwingendrechtelijke bepaling niet beperkt. Vital Orange Netherlands B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de schade die voortvloeit uit een incompleet of foutief resultaat, noch voor schade overlast die voortvloeit uit of samenhangt met het gebruik van het resultaat.


Productaansprakelijkheid

De afnemer/aanvrager vrijwaart Vital Orange Netherlands B.V. tegen alle aanspraken van derden op schadeloosstelling als gevolg van een defect van het product, met uitzondering van aanspraken gebaseerd op schade die is veroorzaakt door een zaak waarvan het defect het gevolg was van opzet of grove roekeloosheid zijdens Vital Orange Netherlands B.V.


Garanties

Vital Orange Netherlands B.V. garandeert dat het product voldoet aan de door de producenten opgegeven samenstelling gedurende de opgegeven houdbaarheidsperiode. Deze garantie houdt in dat Vital Orange Netherlands B.V. hetzij de met vervanging van het product gemoeide materiaalkosten voor rekening zal nemen, hetzij de afnemer de koopprijs zal vergoeden onder de voorwaarden dat het product of het defecte onderdeel van het product tijdens de garantieperiode aan haar wordt geretourneerd en het defect niet te wijten is aan onjuist of ondeskundig gebruik van afnemen of derden.


Weigeren van monstermateriaal

In geval het monstermateriaal na binnenkomst bij Vital Orange Netherlands B.V. door Vital Orange Netherlands B.V. dan wel door haar ingeschakelde derden ongeschikt wordt bevonden om de verrichtingen uit te voeren, dan wel na het uitvoeren van de verrichtingen is gebleken dat het monstermateriaal ongeschikt is om te komen tot een resultaat, deelt Vital Orange Netherlands B.V. dit mondeling of schriftelijk aan de aanvrager mee. Bij een eerste ongeschiktheid stuurt Vital Orange Netherlands B.V. de aanvrager met een schriftelijk mededeling dat het monstermateriaal ongeschikt is gebleken, een nieuwe Vital Orange Netherlands B.V. test toe. Indien ook het hiermee verkregen monstermateriaal ongeschikt blijkt, deelt Vital Orange Netherlands B.V. dit slechts mee aan de aanvrager om desgewenst een nieuw product aan te schaffen. 


Annulering en ontbinding

In geval het monstermateriaal na binnenkomst bij Vital Orange Netherlands B.V. door Vital Orange Netherlands B.V. dan wel door haar ingeschakelde derden ongeschikt wordt bevonden om de verrichtingen uit te voeren, dan wel na het uitvoeren van de verrichtingen is gebleken dat het monstermateriaal ongeschikt is om te komen tot een resultaat, deelt Vital Orange Netherlands B.V. dit mondeling of schriftelijk aan de aanvrager mee.


Bij een eerste ongeschiktheid stuurt Vital Orange Netherlands B.V. de aanvrager een schriftelijke mededeling dat het monstermateriaal ongeschikt is gebleken, een nieuwe afname set toe. Indien ook het hiermee verkregen monstermateriaal ongeschikt blijkt, deelt Vital Orange Netherlands B.V. dit slechts mee aan de aanvrager om desgewenst een nieuw product aan te schaffen. Annulering en ontbinding Door de afnemer/aanvrager reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.


Geheimhouding

Met betrekking tot het verkregen monstermateriaal, de daarmee uitgevoerde verrichtingen en het daarmee verkregen resultaat zijn de medewerkers van Vital Orange Netherlands B.V. en de door haar ingeschakelde derden verplicht tot geheimhouding van informatie die zij beroepshalve over aanvrager verkrijgen.


Covid analyse

Dit product mag niet door meerdere personen worden gebruikt. Dit product is geschikt voor eenmalig gebruik.  Gebruik nooit andere, dan de voorverpakte artikelen. Neem contact op met Vital Orange Netherlands B.V. als de verpakking bij aanschaf geopend is geweest.


De uitslag van de analyse is een momentopname en geeft geen volledige garantie dat u daadwerkelijk ‘negatief’ bent. Het kan zijn dat er geen virus wordt gedetecteerd maar dat u toch besmet bent geraakt met het virus. De test kan op een ander moment een andere uitslag geven omdat u bijvoorbeeld in de incubatieperiode zit. Vital Orange is in geen geval aansprakelijk voor enige schade die het directe of indirecte gevolg is van diensten door of producten van derden.


Overige informatie

Deze service is bestemd voor onderzoek en het melden van het onderzoeksresultaat en niet geschikt als medische behandeling. Het resultaat van dit onderzoek is voor eigen gebruik en uw eigen verantwoording. Indien u aan uw eigen gezondheid of lichamelijke conditie twijfelt, ga dan direct naar uw huisarts.
Vital Orange

Partner netwerk

Partner portal


Contact

Maak gebruik van onze live chat!

Telefoon: 085-0600 775

Email: info@vitalorange.com
Copyright Vital Orange 2021